หน้าแรก GIS กับคมนาคม (ตอน 4)


GIS กับคมนาคม (ตอนที่ 4)

 

โดย นายธีระพงษ์   รอดประเสริฐ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18   ธันวาคม  2552

ตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้งานชุดข้อมูล Transport FGDS


          ตามที่ตอนที่แล้วได้เล่าถึงชุดข้อมูล Transport FGDS ไปแล้ว ในตอนนี้จะเล่าถึงการนำชุดข้อมูล Transport FGDS ไปประยุกต์ใช้งาน       ในตอนนี้ ขอกล่าวถึงระบบการให้บริการแผนที่เชิงเลขผ่านบริการแบบรูปโลก 3 มิติเสมือนจริง ครับ

ระบบการให้บริการแผนที่เชิงเลขผ่านบริการแบบรูปโลก 3 มิติเสมือนจริง

 

บทคัดย่อ      

          ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ (Geo - Informatics) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) ระบบการกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System) และระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ได้รับการยอมรับและถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในประเทศไทย รวมทั้งแผนที่ในลักษณะ 3มิติ ก็เช่นกันปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งประโยชน์ของแผนที่ในลักษณะ 3 มิติจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์ได้ง่าย และมีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นประโยชน์ที่จะนำเอาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศในลักษณะ 3 มิติ มาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงาน (Process) เพื่อการบริหารจัดการ (Management) และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) 

          สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการแผนที่เชิงเลขผ่านบริการแบบรูปโลก 3 มิติเสมือนจริง ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการชุดข้อมูล Transport FGDS ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข และข้อมูลเวกเตอร์ 3 มิติ ผ่านบริการรูปโลกสามมิติเสมือนจริง โดยระบบดังกล่าว สามารถวิเคราะห์หาเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่กำหนดไว้ และแสดงผลการเดินทางได้ สามารถค้นหาข้อมูลแผนที่โดยกำหนดเงื่อนไขได้ สามารถกำหนดหรือเพิ่มตำแหน่งสถานที่สำคัญ (Point of Interest) บนแผนที่ได้ และสามารถนำข้อมูลแผนที่เชิงเลขที่มีการเผยแพร่ในลักษณะ Web Map Services  มาแสดงบนแผนที่แบบลูกโลกสามมิติได้ รวมทั้งมีฟังก์ชันสำหรับการแสดงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขด้วย

          ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ยังได้จัดทำข้อมูลเวกเตอร์ 3 มิติ (3D Model) ประกอบด้วย 1) ทางแยกต่างระดับ (Interchange) ทางเชื่อมยกระดับ ทางยกระดับพร้อมทางขึ้นลง 2)สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานข้ามแม่น้ำสายอื่น รวมทั้งสะพานสำคัญต่างๆ 3) สถานีรถไฟฟ้า และจุดทางขึ้นลงรถไฟฟ้าใต้ดิน 4) สถานีขนส่งจังหวัด 5) สนามบิน 6) สถานีรถไฟ  7) ท่าเรือสำคัญ 8) ด่านเก็บเงินทางด่วน 9) ถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง และถนนราชดำเนินนอกพร้อมสถานที่โดยรอบถนน โดยได้ให้บริการข้อมูลดังกล่าวบนระบบการให้บริการแผนที่เชิงเลขผ่านบริการแบบรูปโลก 3 มิติเสมือนจริง

 

คำสำคัญ      ระบบการให้บริการแผนที่เชิงเลข/บริการแบบรูปโลก 3 มิติ/3D

  

ความเป็นมา

           ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ (Geo - Informatics) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) ระบบการกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System) และระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ได้รับการยอมรับและถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในประเทศไทย รวมทั้งแผนที่ในลักษณะ 3 มิติ ก็เช่นกันปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งประโยชน์ของแผนที่ในลักษณะ 3มิติ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์ได้ง่าย และมีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นประโยชน์ที่จะนำเอาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศในลักษณะ 3 มิติมาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงาน (Process) เพื่อการบริหารจัดการ (Management) และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) 

           สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการแผนที่เชิงเลขผ่านบริการแบบรูปโลก 3 มิติเสมือนจริง ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการชุดข้อมูล Transport FGDS ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข และข้อมูลเวกเตอร์ 3 มิติ ผ่านบริการรูปโลกสามมิติเสมือนจริง โดยระบบดังกล่าว สามารถวิเคราะห์หาเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่กำหนดไว้ และแสดงผลการเดินทางได้ สามารถค้นหาข้อมูลแผนที่โดยกำหนดเงื่อนไขได้ สามารถกำหนดหรือเพิ่มตำแหน่งสถานที่สำคัญ (Point of Interest) บนแผนที่ได้ และสามารถนำข้อมูลแผนที่เชิงเลขที่มีการเผยแพร่ในลักษณะ Web Map Services  มาแสดงบนแผนที่แบบลูกโลกสามมิติได้ รวมทั้งมีฟังก์ชันสำหรับการแสดงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขด้วย อีกทั้ง ยังได้จัดทำข้อมูลเวกเตอร์ 3 มิติ (3D Model) ประกอบด้วย 1) ทางแยกต่างระดับ (Interchange) ทางเชื่อมยกระดับ ทางยกระดับพร้อมทางขึ้นลง 2) สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานข้ามแม่น้ำสายอื่น รวมทั้งสะพานสำคัญต่างๆ 3) สถานีรถไฟฟ้า และจุดทางขึ้นลงรถไฟฟ้าใต้ดิน 4) สถานีขนส่งจังหวัด 5) สนามบิน 6) สถานีรถไฟ  7) ท่าเรือสำคัญ 8) ด่านเก็บเงินทางด่วน 9) ถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง และถนนราชดำเนินนอกพร้อมสถานที่โดยรอบถนน  โดยได้ให้บริการข้อมูลดังกล่าวบนระบบการให้บริการแผนที่เชิงเลขผ่านบริการแบบรูปโลก 3 มิติเสมือนจริง

  
Copyright © 2007 Office of The Permanent Secretary, Ministry of Transport, Thailand. All Rights Reserved.
Power by Joomla 1.5.12 Appserv 2.5.10, Best view with IE7